Програма – АСИСТЕНТ НА ЛЕКАРЯ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНA

 

Наименование на модулите

Общ брой учебни часове

От тях:

Теория

Практика

І.  Задължителна професионална подготовка

                А.  Обща професионална подготовка

М-1

Здравословни и безопасни условия на труд

20

20

0

1.1.Основни нормативни актове, регламентиращи въпросите на здравословни и безопасни условия на труд
1.2.Хигиенно-физиологични и ергономични изисквания за организация на работното място;
1.3.Професионален и здравен риск при различни трудови дейности. Причини за възникване на трудови зло­­­по­лу­ки и начи­ни за пре­д­отвратяването им.
1.4.Бързо и точно реагиране при трудова злополука. Оказване на първа помощ (злополука, отравяне с хигиенни или дезинфекционни средства, наранявания и др.). Пре­на­­сочване на постра­да­ли­те.
1.5.Вредни вещества в медицинската практика, въздействието им върху здравето на човека и мерки за предпазване. Прилага изискванията на лечебното заведение за безопасен труд на работното място.
1.6.Специфични пожарни опасности и про­­­­­ти­во­­пожарни мерки. Изисквания за проти­во­­пожарна ох­ра­­на . Основни начини, средства и уреди за га­се­не на пожари и ликвидиране на аварии. Безопасна работа със средствата за про­тиво­пожарна защита.
1.7.Източници на замърсяване на окол­на­та сре­да по време на работа. Идентифициране на вредностите и начини за измерването им. Вредности и професионални заболявания.

М-2

Икономика. Предприемачество

60

30

30

2.1. Въведение в икономиката. Определяне на понятието икономика.Предмет, функции и методи на икономическата наука. Обща теория на пазарното стопанство.
2.2. Основни икономически проблеми – оскъдност, ресурси, избор. Основни икономически концепции.Оскъдност и потребности.Необходимост от избор.
2.3. Пазар и пазарни механизми. Пазарни фактори. Пазарни структури. Конкуренция.
2.4. Измерители в икономиката. Модели в икономиката. Брутен национален продукт.
2.5. Държавата и публичните блага. Регулираща роля на държавата.
2.6. Икономически субекти в бизнеса. Предприятието – основен субект на бизнеса. Правен статут на предприятието.Видове предприятия.
2.7. Пазарната икономика и предприемачеството.
2.8. Дребният бизнес – основа на съвременната икономика.Значение на дребния бизнес за решаване проблемите на заетостта, регионалното развитие и иновациите.
2.9. Същност на предприемачеството и неговата роля за икономическото развитие. Елементи на предприемачеството. Предприемачески бизнес. Предприемачески мениджмънт. Предприемаческа политика. Роля на предприемачеството.
2.10. Практика на предприемачеството и нейното значение за развитието на бизнес.Предприемаческа кариера. Качества на предприемача. Цели и приоритети в предприемаческия бизнес.
2.11. Развитие на предприемаческия малък и среден бизнес. Условия за развитие на предприемачест- вото.
2.12. Оценка на бизнес идеята и основни характеристики на предприемача.Оценяване на предприемаческите способности за бизнес
2.13. Планиране на бизнеса и развитие на предприемаческа фирма -същност и особености на планирането в малките и средни предприятия.Същност, значение и обхват на бизнес плана. Видове бизнес планове. Особености на планирането при различните етапи от развитието на предприятието.
2.14. Цели на бизнес плана.Структура на бизнес плана. Взаимозависимост между разделите на бизнес плана: Информационно осигуряване на бизнес плана.
2.15. Създаване и структуриране на предприемачески бизнес.Изграждане на предприемаческа фирма. Оценки, анализи и овладяване на предприемаческите рискове
2.16. Трудово правоотношение. Трудов договор.
2.17. Документи за определяне на трудовите задължения на персонала / длъжностна характеристика, щатно разписание, трудово възнаграждение, правилник за вътрешния трудов ред, трудова книжка/.
2.18. Трудова дисциплина и дисциплинарна отговорност.
Б. Отраслова професионална подготовка

М-3

Чужд език по професията

40

20

20

3.1. Обобщаване и актуализиране на основни лексикални и граматични понятия по избрания език.
3.2. Основна професионална терминология – наименования на характерни материали и инструменти в професията.
3.3. Основна професионална терминология – изрази за описание на най-често извършвани дейности, операции и процеси в професията.
3.4. Разбиране и задаване на инструкции за изпълнение на предвидими задачи на работното място (в устна или писмена форма).
3.5. Ползване на елементарни фрази и изрази за прости описания и задаване на въпроси за личността и професията. Ползване на числа за формулиране на понятия за дата, час и количество.
3.6. Знания и умения за попълване на основни лични и професионални данни в бланки, формуляри, анкети, доклади и др..

М-4

ИКТ

40

20

20

4.1.Основи на медицинската информатика:
4.1.1.Медицинска информатика – основни понятия. МИС/медицински информационни системи/.
4.1.2.Архитектура на съвременния компютър.Периферни устройства.
4.1.3.Клавиатура – групи клавиши и тяхното значение.
4.1.4.Отражение на работата с компютър върху здравето.
4.1.5.Работа с  текстобработваща програма. Създаване на папка и файл.
4.1.6.Въвеждане на текст – избор на  кегел и шрифт, разстояние между редовете, вмъкване на таблица, изображения.
4.1.7.Използване на параграфи. Използване на текстови редактор. Корекции
4.1.8.Вградени полета във Word – Insert/Fields.
4.1.9.Оформяне на документи с текстова програма.
4.2.Електронна таблица Microsoft Excel 2000/XP/2007
4.2.1.Работа в средата на MS Excel – стартиране, меню и работна област, отваряне, затваряне и изход от Excel
4.2.2.Общи правила при въвеждането на данни в клетка -текст , числа, формули
4.2.3.Форматиране на текст – шрифт и подравняване, обединяване на клетки wrap text. Форматиране на числа – числови формати, видимо закръгляване
4.2.4.Създаване на формули, съдържащи клетки от различни листове
4.2.5.Използване на формули – основни операции -събиране, изваждане, умножение, деление
4.2.6.Адреси. Видове.
4.2.7.Разлика между относителен и абсолютен адрес. Смесени адреси.
4.2.8.Допълнителни възможности на MS Excel.
4.2.9.Електронна таблица Microsoft Excel 2000/XP
4.2.10.Използване на техники за напреднали при оформяне на работните книги.
4.2.11.Създаване на графика – задаване данните и типа, Заглавие, легенда, надписване на координатните оси и данните. Използване на помощника.
4.2.12.Списъци от данни.
34.2.13.Разширени възможности на Excel.
4.3.INTERNET
4.3.1.Какво представлява Интернет. История на Интернет.
4.3.2.Принципи на организация.
4.3.3.Какво е URL. Видове протоколи и стандарти (HTML, XML)
4.3.4.Технология на Интернет – сървъри, възли, адреси, имена.
4.3.5.Свързване към Интернет – видове софтуер за установяване на връзка и доставчици. Интернет услуги.
4.3.6.Word Wide Web: Браузери, Web-страници, търсене.
4.3.7.Електронна поща – настройка. Получаване и изпращане на съобщения, обратен отговор, препращане на друг адрес, прикачени файлове.
4.3.8.Ползане на социални мрежи – възможности и опасности.
4.3.9.Обобщение на E-mail – news groups, пощенски списъци и др.
4.3.10.Chat. Езикът на мрежата и поведение в Интернет.

М-5

Здраве и болест. Промоция на здравето

20

20

0

5.1.Здраве и болест
5.1.1. Определение.
5.1.2. Основни понятия.
5.1.3. Причини за възникване на заболяванията.
5.1.4. Социални фактори на здравето.
5.1.5. Обществено здраве.
5.2.Промоция на здравето:
5.2.1. Социални фактори на здравето и болестта;
5.2.2. Същност и класификация на социалните фактори;
5.2.3. Социална етиология, терапия, рехабилитация, профилактика
5.2.4. Медико-социални проблеми на заболеваемостта с временна нетрудоспособност;
5.2.5. Начин на живот и рискови фактори свързани с начина на живот;
5.2.6. Промоция на здравето чрез стимулиране на здравословно поведение;
5.2.7. Здравна култура и здравно възпитание;
.2.8. Приоритети на европейската здравна политика

М-6

Основи на медицинската дейност

60

30

30

6.1.Анатомия:
6.1.1. Кости, мускули и стави.
6.1.2. Сърдечно съдова система.
6.1.3. Дихателна система.
6.1.4. Храносмилателна система.
6.1.5. Отделителна система.
6.1.6. Нервна система и сетивни органи.
Анатомия на глава
6.1.7. Посоки в човешкото тяло. Равнини и сечения на тялото;
6.1.8. Организационни нива на тялото. Клетки. Тъкани. Органи;
6.1.9. Телесни системи;
6.1.10. Структури на главата и шията;
6.1.11. Анатомия на черепа. Околоносни кухини. Темпоро-мандибуларна става;
6.1.12. Инервация на горна и долна челюст;
6.2 Органи и системи
6.2.1. Опорно-двигателен апарат
6.2.2. Сърдечно съдова система.
6.2.3. Дихателна система.
6.2.4. Храносмилателна система.
6.2.5. Отделителна и полова система.
6.2.6. Нервна система и сетивни органи.
6.2.7  Инфекциозни заболявания
6.3. Основни заболявания по системи
6.3.1. Заболявания на дихателната система
6.3.2. Сърдечно-съдови заболявания
6.3.3. Ендокринни заболявания.
6.3.4. Неврологични заболявания.
6.3.5. Нарушения в психиката и психични заболявания.
6.3.6. Алергии и автоимунни заболявания
6.4. Инфекциозни заболявания                      
6.4.1. Инфекциозни заболявания
6.4.2. Механизъм за предаване на инфекциите
6.4.3. Поведение на денталния асистент при обслужване на лица със заразно заболяване
6.5.Спешна медицинска помощ
6.5.1. Клинична картина на спешните състояния, изискващи незабавна медицинска помощ. Алгоритъм за оказване на първа помощ.
6.5.2. Разпознаване на живото-застрашаващите състояния.
6.5.3. Клинична смърт. Оказване на първа помощ
6.5.4.Анафилактичен шок.
6.5.5. Грижи и поведение при гърчове.
.5.6. Медицинска спешност в денталния кабинет;
6.5.7. Консумативи и медикаменти за спешни състояния;
6.5.8. Реакции при спешни състояния;
6.5.9. Документиране на спешен случай;
6.5.10. Първа помощ при панически състояния.
6.6. Здравни грижи за болно дете/лице
6.6.1. Режим на болните – видове.
6.6.2. Видове положения на болния в леглото. Особености при обгрижване на болни пациенти.
6.6.3. Лична хигиена на болния. Същност и значение на хигиенните грижи за възстановяване на болния. Видове хигиенни грижи – общи и специални тоалети.
6.6.4. Хигиенни изисквания към леглото на болния, личното и постелно бельо. Подреждане на легло – открито и закрито. Подреждане на хирургично легло.
6.6.5. Къпане на болен.
6.6.6. Лечебно хранене. Видове диети. Хранене на тежко болен и на тежко болно дете.
6.6.7. Грижи за тежко болно лице.
6.6.8. Профилактика на декубитуса и мацерацията. Тоалет против декубитус и мацерация;
6.6.9.Дневен режим на болното дете – специфични особености.  Особености и организация на игровата дейност на болните деца.
6.6.10. Приемане, превеждане и изписване на болен.

М-7

Комуникация и общуване. Работа в екип

20

10

10

7.1.Комуникация и общуване
7.1.1. Комуникации и общуване – същност, видове комуникативни отношения. Техника на общуването.
7.1.2. Вербални комуникации – Умението да говорим да слушаме, да се владеем.
7.1.3. Невербални комуникации – същност. Езикът на тялото: роля на невербалните комуникации за предаване на информация. Очите, като източник на информация. Позата и жестът. Ръцете – невербален “предавател”.
7.1.4. Типове комуникация, адаптитана към патологиите на пациентите.
7.1.5. Комуникативни отношения с близките на пациента.
7.1.6. Умения за предаване на информация вербално или в писмен вид.
7.1.7. Конфликтни ситуации – видове. Начини за справяне
7.1.8. Проблеми на комуникацията с детето в ранна детска и юношеска възраст – стратегии за справяне
7.1.9. Правила за водене на разговор. Изкуството да задаваме въпроси. Мотивационни теории. Наградни програми и стимули.
7.1.10.Общуване в здравния екип. Преодоляване на конфликти.
7.1.11. Психология на болния човек.
7.1.12. Конфиденциалност.
7.2.Екип
7.2.1.Умения за работа в екип. Генериране на идеи.
7.2.2.Социални роли в екипа, референтни групи Междуличностно сътрудничество. Мотивация за постижения и доминантност.
7.2.3.Конфликтни ситуации на работното място – формални и неформални, междуличностни взаимоотношения. Управление на конфликтите

М-8

Социално -правни аспекти в дейността на  денталния асистента. Професионална етика

20

20

0

8.1.Социално -правни аспекти в дейността на  денталния асистента
8.1.1.Здравно законодателство: Закон за здравето; Закон за лечебните заведения; Закон за здравното осигуряване; Закон за съсловните организации на лекарите и лекарите по дентална медицина и др.
8.1.2.Закон за съсловната организация на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти;
8.1.3.Наредба за професионалните компетенции на професионалистите по здравни грижи
8.1.4.Деонтология – определение. Особеност на деонтологията, като комплекс от задължителни нормативни правила. Медицински клетви. Медицински кодекси.
8.1.5.Информирано съгласие на пациента за оказване на лечение, помощ и грижи.  Видове съгласия. Правомерни медицински и немедицински действия върху пациента без съгласие. Принудително лечение.
8.1.6. Морално-етични проблеми при обслужване на хронично и терминално болни.
8.1.7.Професионални изисквания към личността на денталния асистент. Задължения и отговорности, съобразно работното място. Длъжностни инструкции.
8.2.Професионална етика
8.2.1.Предмет и задачи на медицинската етика
8.2.2.Основни понятия и принципи
8.2.3. Етични кодекси8.2.4. Етични аспекти на лечението при пациенти с хронични, нелечими заболявания и дефицити
8.2.5.Евтаназия. Етични проблеми.
8.2.6.Терминално болни. Право на достойна смърт. Етични проблеми.
8.2.7.Морално-етични проблеми при социално обслужване на терминално болни и техните семейства.
8.2.8.Специфични характеристики на взаимоотношенията с болния и неговите близки. Социални и психологически проблеми на пациента в лечебното заведение.
8.2.9. Решаване на ситуационни задачи по т.1-8
8.3.Същност и значение на професията Асистент на лекаря по дентална медицина.
В. Специфична професионална подготовка

М-9

Анатомия и физиология

20

20

0

9.1.Дентална анатомия. Видове зъби;
9.2.Зъбни повърхности;
9.3.Анатомични части на зъба;
9.4.Тъкани на зъба;
9.5.Съзъбия;
9.6.Зъбни номерационни системи;

М-10

Хигиена и контрол на инфекциите

60

30

30

10.1.Бактерии. Спори. Вируси. Гъбички.
10.2.Предаване на заболяванията
10.3.Видове инфекции
10.4.Вирусни заболявания в денталния кабинет
10.5.Бактериани болести
10.6.Инфекциозен контрол
10.7.Управление на замърсени остри предмети
10.8.Миене на ръцете
10.9.Защитно облекло
10.10.Видове ръкавици
10.11.Управление на медицинските отпадъци
10.12.Предаване на заболяванията
10.13.Предварително почистване и дезинфекция
10.14.Класове дезинфектанти
10.15.Класификация на инструментите според тяхната дезинфекция
10.16.Замърсяване на денталната водна система
10.17.Предварително почистване и опаковане на инструментите
10.18.Подсушаване, смазване и контрол на корозията
10.19.Методи на стерилизация
10.20.Автоклавиране
10.21.Химическа стерилизация
10.22.Мониторинг на стерилизацията

М-11

Предлечебно поведение. Профилактика. Орална хигиена

60

30

30

11.1.Оборудване на зоната за лечение;
11.2.Приемане и настаняване на пациент;
11.3.Позициониране на пациента;
11.4.Позициониране на денталния екип;
11.5.Екипна дентална медицина;
11.6.Движение на денталните инструменти;
11.7.Варианти за размяна на инструменти;
11.8.Контрол на влагата. Слюносмукател. Аспиратор;
11.9.Изолация на работното поле. Памучни ролки.
11.10.Бактериална дентална плака. Зъбен камък;
11.11.Миене на зъбите. Видове четки. Техники;
11.12.Използване на дентални конци и разтвори за устна хигиена;
11.13.Флуорид и приложението му;
11.14.Мотивация и обучение на пациента за устна хигиена;
11.15.Кариогенни храни;
11.16.Здравословно хранене на бременната и подрастващите;

М-12

Асистиране в консервативната дентална медицина

80

40

40

12.1.Инструментариум;
12.2.Наконечници. Почистване, смазване, дезинфекция;
12.3.Борери. Полирни гуми и четки;
12.4.Почистване и стерилизация на ротиращите инструменти.
12.5.Възстановителни материали. Работа с тях. Съхранение.
12.6.Изолационни материали. Цименти.
12.7.Ецване
12.8.Адхезивен протокол
12.9.Фотополимеризиране.
12.10.Полиране и финиране.
12.11.Ендодонтски материали. Специфика.
12.12.Инструменти за ендодонтия.
12.13.Апаратура за ендодонтия.
12.14.Ендодонтска иригация.
12.15.Асептика в ендодонтията.
12.16.Матрични системи.
1.17.Специфика при работа върху временни детски зъби

М-13

Асистиране в хирургичната дентална медицина. Контрол на болката и тревожността

100

60

40

13.1. Асистиране в хирургичната дентална медицина
13.1.1. Пародонтология.
13.1.2. Пародонтален преглед и регистрация на състоянието.
13.1.3. Пародонтологичен инструментариум.
13.1.4. Ултразвуков скалер. Поддръжка и почистване. Аспирация при работа с ултразвуков скалер.
13.1.5. Устна хигиена след пародонтални манипулации.
13.1.6. Инструментариум за орална хирургия.
13.1.7. Видове клещи.
13.1.8. Видове лостове;
13.1.9. Подготовка на оперционната маса.
13.1.10. Подготовка на екипа.
13.1.11. Работа с двама асистента
13.1.12. Контролиране на кървенето
13.2. Контрол на болката и тревожността
13.2.1. Обезболяващи медикаменти;
13.2.2. Видове обезболяване;
13.2.3. Подготовка на анестетичните инструменти и подаването им;
13.2.4. Техники за редуциране на стреса;
13.2.5. Антитревожни агенти;
13.2.6. Реакции на персонала при усложнения след анестезиране;

М-14

Асистиране в протетичната дентална медицина

80

40

40

14.1.Инструментариум.
14.2.Отпечатъчни материали. Видове.
14.3.Работа с отпечатъчните материали.
14.4.Отпечатъчни лъжици. Избор на лъжица.
14.5.Диагностични гипсови модели. Отливане.
14.6.Регистрация на захапката. Артикулационна хартия.
14.7.Асистиране при изпиляване за неснемаемо протезиране.
14.8.Аспирация
14.9.Гингивална ретракция.
14.10.Асистиране при снемаемо протезиране.
14.11.Оформяне на зъботехническата поръчка.
14.12.Комуникация с лабораторията.
14.13.Циментиране на мостови конструкции.
14.14.Видове адхезивни цименти и работа с тях.

М-15

Организация на административната дейност в денталния кабинет

40

20

20

15.1. Системи за регистрация на пациента
15.2. Амбулаторен картон на пациента
15.3. Информирано съгласие за зъболечение
15.4. Предклинични данни за пациента
15.5. Регистрация на първичния преглед
15.6. Зъбни формули и диаграми.
15.7. Контрол на разходването на материалите
15.8. Поръчка на материали. Съхранение.
15.9. Работа със здравно-осигурителни институции
15.10. Графици на работното време на персонала.
15.11. Отпуски и заместване в денталния кабинет.

М-16

Производствена практика

180

180

16.1. Предлечебно поведение.
16.2. Профилактика.
16.3. Асистиране в консервативната дентална медицина
16.4. Асистиране в хирургичната дентална медицина.
16.5. Асистиране в протетичната дентална медицина
16.6. Хигиена и контрол на инфекциите в денталния кабинет
16.7. Административна дейност в денталния кабинет
16.8. Работа с документи и програми на НЗОК

ІІ. Избираема професионална подготовка

М-17

СИП

60

30

30

17.1

Работа на 4-ри ръце

60

30

30

17.1.1.Подходи
17.1.2.Зони
17.1.3.Трансфер на инструменти

17.2

Орална хигиена

60

30

30

17.2.1.Мотивация и обучение на деца  за орална хигиена.
17.2.2.Мотивация и обучение на възрастни  за орална хигиена
17.2.3. Мотивация и обучение на бременни жени за орална хигиена
17.2.4. Мотивация и обучение на хора с увреждания за орална хигиена
17.2.5. Поддържане на орална хигиена при лица преживели тежки соматични заболявания

17.3

Работа на рецепция

60

30

30

17.3.1. Системи за регистрация на пациента.
17.3.2. Записване на час за преглед. Промяна на записан час за преглед.
17.3.3. Амбулаторен картон на пациента. Подготвяне на документация за преглед.
17.3.4. Вземане на информирано съгласие.
17.3.5. Създаване и поддържане на картотека.
17.3.6. Създаване на графици на работното време на персонала.
17.3.7. Отпуски и заместване в денталния кабинет.